Privacy verklaring

Faraday Safety© verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristof Callewaert, Coördinator Faraday Safety© via email op kristof.callewaert@faradaysafety.be.

Verwerkingsdoeleinden

Faraday Safety© verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en haar medewerkers in het kader van (veiligheids-) opleidingen die deze personen volgen bij ons.  De gegevens worden gebruikt om wettelijke attesten en certificaten op te maken en af te leveren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in het kader van KMO-portefeuille (Vlaamse overheid) en EHBO-opleidingen (Federale Overheid)) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Enkel indien dit noodzakelijk is om aan de wettelijke plichten en regelgevingen te voldoen, zullen de persoonsgegevens van deelnemers en klanten worden gedeeld met andere vennootschappen (bijvoorbeeld Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA) binnen de Europese Economische Ruimte.  Ook andere vennootschappen, al dan niet BTW-plichtig, kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks met Faraday Safety© verbonden zijn of met enige andere partner van Succes Invest / Movan Cash Flow Management BVBA.
Faraday Safety© garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per email op commission@privacycommission.be.
Bij vragen, neem aub met ons contact op.  We helpen u graag verder.
Het Faraday Safety©  team.